CORTESE
CORTESE
CORTESE
CHARDONNAY
CORTESE
DOLCETTO
BARBERA
BARBERA
MOSCATO
MOSCATO
FREISA
FREISA
BRACHETTO
BRACHETTO